DSGVO, czyli RODO po niemiecku

Co to jest DSGVO po polsku i jak wygląda kwestia RODO w Niemczech? Jakie dane osobowe przetwarzane są na stronach internetowych? Te i inne sprawy wyjaśniamy na naszym blogu. Życzymy miłej lektury!

Co to jest Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)? 

DSGVO, cyzli RODO, to skrót od Datenschutz-Grundverordnung i jest to rozporządzenie o ochronie danych, które wprowadzono w Unii Europejskiej (UE). Weszło ono w życie 25 maja 2018 r. i zastąpiło poprzednią dyrektywę o ochronie danych z 1995 r. RODO stanowi ramy prawne regulujące ochronę danych osobowych obywateli UE.

DSGVO ma na celu wzmocnienie prywatności i praw osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych. Określa ono jasne zasady przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa, organizacje i organy publiczne. Ma również na celu ułatwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE i zapewnienie spójnych standardów ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich.

DSGVO ustanawia pewne zasady, których należy przestrzegać podczas przetwarzania danych osobowych. Obejmują one zgodność z prawem, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizację danych, dokładność, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność.

Rozporządzenie zawiera również przepisy, które przyznają osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Obejmują one prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

DSGVO ma zastosowanie nie tylko do firm i organizacji w UE, ale także do firm spoza UE, które przetwarzają dane osobowe obywateli UE, gdy oferują swoje towary lub usługi lub monitorują zachowanie obywateli UE.

Nieprzestrzeganie DSGVO może prowadzić do znacznych grzywien. Właściwe organy ochrony danych są uprawnione do badania naruszeń rozporządzenia i nakładania sankcji w razie potrzeby. 

DSGVO
RODO w Niemczech

Dane osobowe po niemiecku pytania i odpowiedzi 

„Personenbezogene Daten” cyzli dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby. Przykładami danych osobowych są

  • Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, krajowy numer ubezpieczenia, numer dowodu osobistego, numer paszportu itp.
  • Dane kontaktowe: Adres, numer telefonu, adres e-mail itp.
  • Dane finansowe: Numer konta bankowego, numer karty kredytowej, dane dotyczące wynagrodzenia itp.
  • Dane dotyczące zdrowia: Dokumentacja medyczna, diagnozy medyczne, informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego itp.
  • Dane biometryczne: Odciski palców, dane rozpoznawania twarzy, skany tęczówki itp.
  • Dane rasowe lub etniczne: Informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, religii, poglądach politycznych itp.

Jakie dane osobowe przetwarza się na stronie internetowej?

  • Dane dotyczące lokalizacji: Dane GPS, adresy IP, dane telefonów komórkowych, dane serwera itp.
  • Identyfikatory internetowe: Nazwy użytkowników, adresy e-mail, konta w mediach społecznościowych itp.

Należy zauważyć, że dane osobowe obejmują nie tylko informacje, które są dostarczane bezpośrednio, ale także informacje, które pośrednio pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat danej osoby. Na przykład kombinacje punktów danych lub informacji wykorzystywanych w połączeniu z innymi danymi mogą prowadzić do identyfikacji osoby. 

Jak wygląda kwestia RODO w Niemczech?

Ochrona danych w Niemczech jest regulowana nie tylko przez RODO. Istnieje również  federalna ustawa o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) i ustawa o ochronie danych telemedialnych (Telemedien-Telekommunikaitons-Datenschutzgesetz – TTDSG), a także indywidualne przepisy o ochronie danych w krajach związkowych.

Oto kilka ważnych aspektów ochrony danych w Niemczech:

Organy ochrony danych (Datenschutzbehörden): W Niemczech istnieją niezależne organy ochrony danych na szczeblu federalnym i krajowym. Są one odpowiedzialne za monitorowanie zgodności z przepisami o ochronie danych, dostarczają informacji i mogą nakładać sankcje za naruszenia.

Inspektorzy ochrony danych (Datenschutzbeauftragte): Niektóre firmy i organizacje muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych w firmie. Inspektor ochrony danych monitoruje przestrzeganie ochrony danych w firmie i doradza w tym zakresie.

Zasady ochrony danych: DSGVO i BDSG określają podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas przetwarzania danych osobowych. Obejmują one zgodność z prawem, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizację danych, dokładność, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność.

Prawa osób, których dane dotyczą (Betroffenenrechte): RODO przyznaje osobom fizycznym określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Obejmują one prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu.

Bezpieczeństwo danych: firmy i organizacje muszą podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Obejmuje to ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Międzynarodowe przekazywanie danych: przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską jest dozwolone tylko pod pewnymi warunkami. W tym zakresie należy podjąć odpowiednie środki ochrony danych, takie jak standardowe klauzule umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne.

Sankcje: Za naruszenie przepisów o ochronie danych mogą zostać nałożone grzywny. Wysokość grzywien zależy od wagi naruszenia i może być znaczna.

Ochrona danych osobowych w Europie 

Ochrona danych w Europie jest w dużej mierze regulowana przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). RODO to ogólnounijne rozporządzenie, które weszło w życie 25 maja 2018 r. i harmonizuje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej (UE). Ochrona danych w Europie opiera się na zasadzie ochrony danych osobowych i prywatności osób fizycznych. RODO gwarantuje, że firmy i organizacje przetwarzają dane osobowe w sposób odpowiedzialny i zgodny ze standardami ochrony danych. Organy ochrony danych w poszczególnych państwach członkowskich UE monitorują zgodność z przepisami o ochronie danych i mogą nakładać sankcje za naruszenia.

Należy jednak zauważyć, że każdy z krajów europejskich uzupełnił RODO własnymi przepisami krajowymi. Podczas gdy niektóre kraje stosują RODO jako najsurowsze prawo, Niemcy wprowadziły jeszcze surowszą ochronę danych niż RODO poprzez własne przepisy. 

Ochrona danych osobowych w Europie
Ochrona danych osobowych to ważna kwestia w całej UE

RODO Niemcy podsumowanie 

Ochrona danych w Niemczech ma na celu ochronę prywatności i praw osób fizycznych oraz zapewnienie odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych. Spółki i organizacje są zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych i podejmowania odpowiednich środków w celu ochrony danych. 

Upewnij się, że Twoja firma i strona internetowa są zgodne z przepisami o ochronie danych. Organy ochrony danych są obecnie bardzo aktywne i regularnie nakładają wysokie grzywny. Jeśli chcesz sprawdzić swoją stronę internetową, po prostu skontaktuj się z e-commerce Niemcy.

Open chat
1
Skontaktuj się ze mną!
Scan the code
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?